Afinas

Muntstraat 3A
9308 Aalst - Belgiƫ
Ligging
Gsm: 0475 83 44 35
BTW BE0452 296 053
info@afinas.be

Luxemburgs Verzekeringscontract in Aalst

Veiligheid Luxemburgs Verzekeringscontract

Er gelden voor een Luxemburgs verzekeringscontract een aantal regels voor alle
betrokken partijen.

De verzekeringsmaatschappij

U, als klant, ondertekent een voorstel van inschrijving bij de verzekeringsmaatschappij voor een welbepaald bedrag. Het geheel van uw vermogen, uw premie in liquiditeiten en/of titels blijft volledig gescheiden van het vermogen van de verzekeringsmaatschappij. Hierdoor geniet u van een volledige bescherming tegen een eventueel faillissement van de verzekeringsmaatschappij. De grootte van een verzekeringsmaatschappij speelt dan in de veiligheid van de belegde tegoeden helemaal geen rol. De verzekeringsmaatschappij opent bij de depositobank een lopende rekening en depotrekening in haar naam en is uitsluitend gebonden aan uw verzekeringscontract. De totale administratie van het contract wordt beheerd door de verzekeringsmaatschappij.

De depositobank

Na het openen van de rekeningen door de bank maakt u de premie over. Deze rekeningen blijven buiten de balans van de bank en kunnen dus niet aangesproken worden door schuldeisers bij eventueel faillissement van de bank.

Het beheer van uw portefeuille

Hoewel de verzekeringsmaatschappij juridisch verantwoordelijk is voor het beheer van uw investeringsfonds, kan ze een beheersmandaat geven aan de vermogensbeheerder van uw keuze. Dit beheer zal moeten beantwoorden aan de directieven vastgelegd door Luxemburgse autoriteiten en beantwoorden aan het risicoprofiel dat u gekozen heeft.

Controle door de staat

De controledienst der verzekeringen, een afdeling van het Ministerie van Financiën, is verantwoordelijk voor de bescherming van uw belangen en de opvolging van uw beleggingen. Het wettelijke kader van de patrimoniale verzekering heeft alles voorzien opdat u van een volledige bescherming van uw vermogen kunt genieten. De Luxemburgse autoriteiten stellen zicht garant voor de goede functionering van dit wettelijke kader.

Samengevat kunnen we dus stellen dat de onderschrijvers van een levensverzekeringscontract in Luxemburg van een dubbele bescherming genieten.

Eerste bescherming

In Luxemburg zijn de verzekeringsmaatschappijen eraan gehouden de activa die de tegoeden van de levensverzekeringscontracten vertegenwoordigen in bewaring te geven bij een depot houdende bank die erkend is door het ‘Commissariat aux Assurances' (het officiële Luxemburgse controleorgaan voor de verzekeringssector).

Deze bescherming wordt weergegeven in artikel 37 van de wet van 06/12/1991: "De representatieve waardepapieren moeten neergelegd worden bij een onderneming, erkend door het Commissariaat conform de voorwaarden, vastgelegd in het Groothertogelijk Reglement.
De schuldcertificaten van de Luxemburgse openbare schuld, de obligaties van gemeenten en openbare instellingen alsook de door de staat gewaarborgde obligaties van Luxemburgse vennootschappen worden aanvaard tegen hun nominale waarde. De andere representatieve waardepapieren worden aanvaard tegen de door het Commissariaat vast te leggen waarde.
De ondernemingen moeten de permanente inventaris van de representatieve waardepapieren van elk afzonderlijk beheer bijhouden en de driemaandelijkse situatie ervan meedelen aan het Commissariaat in de door het Commissariaat vastgelegde vormen en termijnen."

Tweede bescherming

Wie inschrijft op een Luxemburgs contract is een bevoorrechte schuldeiser van eerste rang in geval van faillissement van de verzekeraar. Hij heeft m.a.w. een eerste vorderingsrecht dat weergegeven wordt in artikel 39 van de wet van 06/12/1991: "Het geheel aan activa dat de technische provisie vertegenwoordigt, vormt middels een apart beheer een afzonderlijk vermogen dat bij voorrecht gereserveerd blijft ter garantie van de betaling:

  • van de verplichtingen die voortvloeien uit de uitvoering van de verzekeringscontracten.
  • van de restituties, schadeloosstellingen en onkosten opgelopen op grond van deze wet door de personen aangeduid in artikel 103.
  • van de boeten opgelopen op grond van deze wet door de verzekeringsmaatschappijen.

Dit voorrecht weegt zwaarder dan alle andere voorrechten en wordt uitgeoefend in de verplichtingen opgesomd sub 1,2 en 3 behoorlijk vastgesteld, zodra de activa die de technische provisie vertegenwoordigen ingeschreven staan in de inventaris voorzien onder artikel 37 of zodra de inschrijving van een hypotheek voorzien onder artikel 38 heeft plaatsgevonden."

Artikel 40 van de wet van 06/12/1991: "Indien, in geval van ontoereikendheid van het afzonderlijke vermogen bedoeld onder artikel 39, de liquidatie slechts kan plaatsvinden mits vermindering van het deel van de verzekeringnemers, verzekerden of begunstigden in dit vermogen, dan behouden deze een bevoorrechte schuldvordering voor het overschot tegen de verzekeringsmaatschappij. Hieruit volgt dat bij faillissement van een verzekeringsmaatschappij de activa worden gereserveerd om in de eerste plaats de aangegane verzekeringsverbintenissen te dekken. Zelfs een voorrecht van de Staat komt op de tweede plaats wanneer het de representatieve activa betreft."

Dit in tegenstelling tot onder andere de Belgische situatie waar al het geld van alle verzekeringnemers samen in een 'reserve' of wat beter is, in een 'gekantonneerd fonds' wordt ondergebracht. Dit heeft tot gevolg dat bij een faillissement degenen die als gewone schuldeiser geboekstaafd staan (d.w.z. alle klanten), pas na de bevoorrechte schuldeisers hun rechten via hun vordering kunnen laten gelden en nog maar in gelijke delen, met andere woorden: andere (de bevoorrechte) schuldeisers kunnen voorrang laten gelden op (een gedeelte van) uw geld, en collega gewone schuldeisers krijgen ieder een gelijk deel (d.w.z. dat kleine vorderaars bevoordeeld zijn t.o.v. grote vorderaars). Dit betekent dat de grootte van de beschikbare reserve hier een grote rol kan spelen.

Conclusie

Het vermogen van de verzekerden wordt uitzonderlijk goed beschermd aangezien zij beschikken over:

  • een voorrecht op het gereglementeerde vermogen dat boven alle andere schuldeisers gaat, met inbegrip van de traditioneel bevoorrechte schuldeisers zoals de Staatskas, de sociale zekerheid en de werknemers.
  • een voorrecht op het vrije vermogen, dat wil zeggen op de activa die overeenkomen met het eigen vermogen van de verzekeraar en dus niet deel uitmaken van de doorlopende inventaris. Dit voorrecht dient slechts de eerder genoemde schuldeisers voor te laten gaan.

De veiligheid van het vermogen wordt zeer praktisch verzekerd door:

  • de betrokkenheid van het Commissariat aux assurances bij de bewaarovereenkomsten.
  • veelvuldige controle aangevuld met de verplichting voor de financieel controleurs om elk jaar zeer strikt de activa te controleren en hiervan rechtstreeks aan het Commissariat verslag te doen.

TIP: een Luxemburgs verzekeringscontract biedt een aantal voordelen tegenover een Belgisch contract. In tegenstelling tot de commerciële slogans van de Belgische verdelers (en banken) mag iedere Belg wel degelijk een Luxemburgs contract ondertekenen. Meer nog: op zijn belastingformulier mag hij gerust verklaren geen buitenlandse rekening te hebben (die staat immers niet op zijn naam maar op de verzekeringsmaatschappij) en hij betaalt geen roerende voorheffing en/of taksen! Vooral een contrat dedié (toegewezen contract) is dé aangewezen manier om vermogens vanaf € 250.000 onder te brengen. Vraag ons hoe!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Aarzel niet en contacteer ons via onze contactpagina.
Wij helpen u graag verder.

Back to Top